Zakat Peternakan

Syarat zakat ternak :

  1. Sampai haul
  2. Mencapai nishab
  3. Digembalakan dan mendapat makanan di lapangan tempat penggembalaan terbuka
  4. Tidak dipekerjakan
  5. Tidak boleh memberikan ternak yang cacat dan tua (ompong)
  6. Pembiayaan untuk operasional ternak dapat mengurangi dan menggugurkan zakat ternak.